Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Kritériá pre prijímanie žiakov na študijný odbor 6323 K
hotelová akadémia pre školský rok 2019/2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v súlade so zákonom č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z., zverejnilo upravený počet žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia. Pre školský rok 2019/2020 sa žiaci prijímajú nasledovne:
Určený počet tried: 3
Počet žiakov: 75

 1. Prijatie žiaka bez konania prijímacích skúšok
  O prijatí uchádzača bez konania prijímacej skúšky rozhodne riaditeľ školy, ak uchádzač dosiahol v celoslovenskom testovaní žiakov IX. ročníka ZŠ v predmete SJL a MAT úspešnosť najmenej 90% a jeho študijné výsledky v VI. až IX. ročníku ZŠ dávajú predpoklady na úspešné štúdium.

 2. Prijatie žiaka na základe konania prijímacích skúšok
 • Uchádzači o štúdium, ktorí nebudú prijatí podľa bodu 1, budú konať prijímacie skúšky z profilových predmetov SJL a CUJ v jednom z dvoch termínov: 13.05.2019 (pondelok) resp. 16.05.2019 (štvrtok). Uchádzač koná prijímaciu skúšku v termíne, ktorý uvedie na prihláške. Prijímacia skúška sa koná písomnou formou v rozsahu učiva ZŠ. Časový limit pre každý predmet je 60 minút.

 • Riaditeľ školy prijme na štúdium uchádzača, ktorý úspešne vykonal prijímaciu skúšku a umiestnil sa v poradí podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní do určeného počtu žiakov vrátane uchádzačov prijatých podľa bodu 1.
Uchádzač môže získať pri prijímacom konaní
maximálne 100 bodov:
 1. Za prospech na ZŠ - maximálne 30 bodov.

 2. Systém bodového hodnotenia:
  • Za priemerný prospech z predmetov SJL, CUJ, DEJ, ZEM, MAT, PRÍ, FYZ a CHE na výročnom vysvedčení v VIII. ročníku a na polročnom vysvedčení v IX. ročníku - maximálne po 10 bodov (t.j. spolu maximálne 20 bodov).

  • Za priemerný prospech z profilových predmetov SJL a CUJ na výročnom vysvedčení v VIII. ročníku a na polročnom vysvedčení v IX. ročníku - maximálne po 5 bodov (t.j. spolu maximálne 10 bodov).

 3. Za prospech z profilových predmetov na prijímacej skúške - SJL a CUJ maximálne po 35 bodov (t.j. spolu maximálne 70 bodov).

Ak záujem uchádzačov výrazne prevýši určený počet žiakov, môže riaditeľ školy požiadať zriaďovateľa o navýšenie počtu žiakov do začiatku termínu konania prijímacích skúšok.

Kritériá boli prerokované na zasadnutí pedagogickej rady 20.03.2019.


Kritériá 2019/2020 na tlač