Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Program celoživotného vzdelávania (PCV)

Hlavným cieľom programu celoživotného vzdelávania je prispieť k rozvoju spoločnosti s trvalo udržateľným hospodárskym rastom, vyšším počtom a vyššou kvalitou pracovných miest a sociálnou súdržnosťou.

Cieľmi sú tiež:
  • podporovať vzájomnú výmenu, spoluprácu a mobilitu medzi systémami vzdelávania a odbornej prípravy tak, aby sa stali svetovým štandardom kvality
  • podpora tvorivosti
  • súťaživosti a rast podnikateľského ducha v členských štátoch
  • podpora výučby jazykov a jazykovej rozmanitosti
  • podpora rovnosti medzi mužmi a ženami
  • prispievanie k boju proti všetkým formám diskriminácie

Program bude trvať sedem rokov (2007 - 2013) a celkový rozpočet je 6 970 miliónov €.

PCV pozostáva z prierezového programu (program Jean Monnet je určený na podporu výučby, výzkumu a reflexie v oblasti európskej integrácie a európskych inštitúcii a asociácii, politiku spolupráce a inovácie v celoživotnom vzdelávaní, jazyky, tvorbu inovačných IKT a využívanie výsledkov vzdelávania) a zo 4 sektorových podprogramov:
  • školské - COMENIUS
  • vysokoškolské vzdelávanie - ERAZMUS
  • odborná príprava - LEONARDO DA VINCI
  • vzdelávanie dospelých - GRUNDTVIG

Program je tvorený pre 27 členských štátov EÚ, štáty ktoré patria do európskeho združenia voľného obchodu a hospodárskeho priestoru a zámorské krajiny a územia. PCV je určený pre žiakov, študentov, učiteľov, inštitúcie a organizácie poskytujúce vzdelávanie, podniky, sociálnych partnerov a ich organizácie, združenia a neziskové organizácie, dobrovolnícke a mimovládne organizácie.

Na realizácii sa podieľaju: Európska komisia, Národné agentúry, Vnútroštátne orgány, Výkonná agentúra v Bruseli pre vzdelávanie audiovíziu a kultúru a Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania v Gréckych Tessalonikách.

Životný cyklus projektu:
  • predkladanie návrhov projektov
  • hodnotenie návrhov a výsledky výberu
  • fáza uzatvárania zmluvy a obdobie oprávnenosti pre činnosť projektu
  • monitorovanie a predloženie priebežnej správy
  • predloženie záverečnej správy
  • kontroly po ukončení projektu a audity na mieste

Prihlášky projektov musia byť predložené Národnej agentúre v príslušnom štáte. prihlášky hodnotia dvaja experti, komisia, rôzne agentúry a výberová komisia aby po posúdení kritérii mohli byť udelené granty.

Partnerstvá:
  • Moravskosliezsky kraj
  • Stredná škola spoločného stravovania
  • Ostrava-Hrabovka, príspevková organizácia
  • Stredná škola hotelierstva a gastronómie
  • Frenštát pod Radhoštím, príspevková organizácia
  • UNIHOST Združenie podnikateľov v pohostinských stravovacích a ubytovacích službách ČR
  • Nitriansky samosprávny kraj
  • Stredná odborná škola T. Vansovej 2, Topoľčany
  • Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra
  • Viliam Turan TURANCAR

Cieľom partnerstva je nadviazanie dlhodobej spolupráce medzi Nitrianskym samosprávnym krajom a Moravskosliezskym krajom ako na úrovni škôl, tak na úrovni verejnej správy a ostatných organizácii, ktoré sa zapájajú do vzdelávania žiakov.