Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Časový harmonogram aktivít zameraných na prevenciu
sociálno–patologických javov v šk. roku 2012/2013
MESIAC AKTIVITA
september
 • poskytovanie informácií o možnostiach poradenstva v problematike závislostí pedagógom a žiakom – Mgr. Ševelová
 • organizovanie záujmových krúžkov – Mgr. Hudecová
október
 • zmapovanie užívania legálnych drog žiakmi školy (alkohol, tabak) – dotazník v rámci triednických hodín
 • zmapovanie adaptácie prvákov na školské prostredie
 • oboznámenie rodičov žiakov na rodičovskom združení s internetovým portálom prevencie šikanovania
november
 • vyhodnotenie dotazníkov o užívaní legálnych drog
  - Mgr. Ševelová
 • oboznámenie žiakov o zákone NR SR č. 87/2009 Z. z.
  o ochrane nefajčiarov v podmienkach školy a školských zariadení
 • poskytnutie materiálov triednym učiteľom o škodlivosti alkoholu - Mgr. Ševelová
 • beseda o škodlivosti alkoholu – školská psychologička
  Mgr. Kováčiková
 • príprava imatrikulácie žiakov I. ročníka
december
 • červená stužka – Kampaň boja proti AIDS – PaedDr. Surová
 • imatrikulácia žiakov I. ročníka
 • venček pre žiakov I. ročníka a ich rodičov
 • vianočné aktivity
január 2013
 • beseda s pracovníkom Mestskej polície na tému Šikanovanie
 • výchovný koncert
február
 • beseda na tému Trestno-právna zodpovednosť
  s kpt. Mgr. I. Matejovou z KR PZ Nitra pre II. ročník
 • 14. 2. Valentín: Medziľudské vzťahy,
  príprava na manželstvo a rodičovstvo - Mgr. Ševelová
 • zistenie stavu medziľudských vzťahov v triedach
marec
 • týždeň boja proti rasizmu – Dr. Šimková, Mgr. Babjaková PhD.
 • divadelné predstavenie
apríl
 • beseda s pracovníkmi CPPPaP v Nitre na tému Prevencia obchodovania s ľuďmi
máj
 • 26. 6. - tvorba projektov pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti drogovej závislosti
 • oboznámenie žiakov s internetovým portálom o drogách a boja proti nim
jún
 • vyhodnotenie celoročnej činnosti na úseku prevencie v podmienkach školy – Mgr. Ševelová