Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Školská jedáleň je miestom pravidelnej odbornej praxe žiakov tretieho a štvrtého ročníka. Príprava jedál, prevádzka jedálne ako aj obsluha sú výsledkom práce žiakov, odborných vyučujúcich a personálu v kuchyni. Stravovanie dopĺňa bufet, v ktorom je široký sortiment spestrený čerstvým pečivom zo školskej pekárne a mliečnymi výrobkami z produkcie školskej mliekarne.

jedáleň bufet šiška kefír

Od 1.9.2009 jedáleň prešla na spôsob evidencie stravných lístkov formou čipových kariet, ktoré všetci stravníci dostali zdarma v septembri. V prípade straty čipovej karty dostane žiak novú kartu za poplatok 5 €.

Platby za stravu aj ubytovanie bude možné uhrádzať iba z účtu rodiča formou trvalého príkazu, ktorý rodič zadá do 25. dňa predošlého mesiaca (napr. mesiac september uhradí do 25. augusta). Platbu je možné realizovať aj cez internetbanking. Žiadame Vás o dodržiavanie termínov a včasné uhrádzanie poplatkov.

číslo účtu za stravu: SK50 8180 0000 0070 0030 8664
SWIFT kód - BIC: SPSRSKBA
Vyúčtovanie preplatkov za stravu bude zrealizované koncom školského roka. Preplatky budú vrátené na účet, z ktorého bola platba zrealizovaná.

Pri platbách dodržiavať nasledovné požiadavky:
- do správy pre prijímateľa napísať meno a priezvisko študenta
- vypĺňať variabilný symbol, ktorý si žiak prevezme u triedneho profesora, alebo si ho nájde v elektronickej žiackej knižke v časti PLATBY

číslo účtu za ubytovanie: SK69 8180 0000 0070 0030 8613
SWIFT kód - BIC: SPSRSKBA
Poplatok za ubytovanie je rovnaký 25 € za mesiac. Pre žiakov, ktorí nie sú zo Spojenej školy je poplatok za ubytovanie 30 €.

Odhlásiť stravný lístok môže žiak vždy deň vopred do 11:00 nasledovne:
 • cez internet (elektronická žiacka knižka)
 • vhodením oznamu do schránky, ktorá sa nachádza v školskej jedálni
 • telefonicky na čísle 037/6531608
Výdaj stravy:
 • Obedy sa vydávajú na čipové karty, náhradné stravné lístky sa vydávajú len v nevyhnutných prípadoch.
 • raňajky 6:30 - 7:45
 • obed 12:00 - 14:45
 • večera 18:00 - 19:00
Cena stravnej jednotky od 1.9.2020:
 • žiaci HA I. - V. ročníka: obed 1,26 €
 • ubytovaní žiaci: mesačne 47 €
  raňajky 1,19 €, obed 1,26 €, večera 1,15 €